Beijing yu shang: Xiyatu 2

Continuing the story of Beijing Meets Seattle I from 2013, the new movie has the couple fall in love again.

Directors: Xue Xiaolu, Xiaolu Xue
Actors: Wei Tang, Xiubo Wu, Zhihong Liu, Paul Chun, Yi Lu, Jojo Ahenkorah, Liya Ai, Jeremy Angel, Cynthia Magno Buck, Nicole Chauvet, Alex Dafoe
Countrys: China

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
6.4 614 2016-04-29 132

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorXue XiaoluWriterXue Xiaolu
WriterMia JiaoMartial Arts ChoreographerKenji Tanigaki
Production ManagerJohnny Wang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *